VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ugovorom se regulišu prava i obaveze između Opštine i podnosioca zahtjeva o korištenju zakupa stana sa visinom mjesečne zakupnine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privatizaciji državnih stanova, član 38 do 50 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 118/11, 67/13); Uputstvo o utvrđivanju otkupne cijene stana i obrascima za primjenu zakona, član Cijelo uputstvo (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/01); Odluka o visini godušnje zakupnine po osnovu davanja stanova u zakup na području Opštine Sokolac, član Cijela odluka (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 8/02);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev (osim za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide) 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ugovor o zakupu stana Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS Original
Rješenje o korištenju stana (ako postoji) Vlasnik stana Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Lične karte svih punoljetnih članova domaćinstva ili rodni listovi za maloljetne članove domaćinstva Ministarstvo unutrašnjih poslova/Odjeljenje za opštu upravu Na uvid / rodni listovi- ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Ugovor na neodređeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>