VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zaključuje se ugovor između podnosioca zahtjeva i vlasnika stana (Opština), kojim se regulišu međusobna prava i obaveze vezano za otkup.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privatizaciji državnih stanova, član 21 do 35 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 118/11, 67/13); Uputstvo o utvrđivanju otkupne cijene stana i obrascima za primjenu zakona, član Cijelo uputstvo (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/01);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Adresa stana
Struktura (površina) stana
Broj sprata
Broj stana
Članovi domaćinstva (sa matičnim brojevima i srodstvom)
Dokazi na osnovu kojih podnosilac zahtjeva ima pravo na popust obračunate cijene stana (visina radnog staža, izbjeglo ili raseljeno lice, godina izgradnje zgrade, zona kojoj pripada, dokaz o učešću u ratu, dokzaz da je upitanju porodica poginulog borca)
Način plaćanja otkupne cijene
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje da se na stanu ne vodi sudski spor Nadležni sud Original
Rješenje o dodjeli stana Vlasnik stana Kopija Uz original na uvid (samo ako su upitanju opštinski stanovi).
Ugovor o korištenju stana Između Opštine i podosioca zahtjeva Ovjerena kopija
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Potvrde o radnom stažu podnsioca zahtjeva i svih punoljetnih članova domaćinstva (ili potvrda iz PIO-a, ako je ranije bio zaposlen) Poslodavac Original
Lične krte punoljetnih članova domaćinstva ili rodni listovi maloljetnih članova domaćinstva Ministarstvo unutrašnjih poslova/Odjeljenje za opštu upravu Na uvid
Rješenje o učešću u ratu; Uvjerenje o invalidnosti; (ako postoji) Odjeljenje za opštu upravu (kancelarija boračko-invalidske zaštite) Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Rješenje o statusu porodice poginulog borca (ako postoji) Odjeljenje za opštu upravu (kancelarija boračko-invalidske zaštite) Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Uvjerenje o starosti zgrade u kojoj se nalazi stan koji je predmet otkupa i građevinskoj zoni kojoj pripada Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Uvjerenje o statusu raseljenog lica Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica RS Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE Obrazac se kupuje u knjižari.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (Ugovor o otkupu). Onoliko koliko je rok otplate-najviše 20 godina ( Ugovor o plaćanju otkupne cijene na otplatu)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA