VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milanka Grujić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam
Telefon: 057/448-714 – Lokal 109
E-mail: milankagrujic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Tehničkim stručnim dokumentom se određuju uslovi za izvođenje radova na nekom objektu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o uređenju prostora i građenju, član 60 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Pravilnik o formi, sadržaju i načinu izdavanja lokacijskih uslova, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 69/13); Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu na području Opštine Sokolac, član Cijela odluka (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14);.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Administrativna taksa za izdavanje lokacijskih uslova 20 KM 562-001-80345539-02 i taksenom markicom Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Troškovi izrade stručnog mišljenja i urbanističko tehničkih uslova Individualni stambeni objekti: (površine do 100m2 bruto(PIO i porez): 136,33 KM, neto:100,00 KM; od 100-200m2 bruto: 163,60 KM, neto: 120,00 KM; 200-400m2 bruto: 190,86 KM, neto: 140,00 KM); Individualni stambeno-poslovni objekti: (površine do 100m2 bruto: 163,60 KM, neto: 120,00 KM; 100-200m2 bruto:190,56 KM, neto: 140,00 KM; 200-400m2 bruto: 231,76, neto:170,00 KM); Objekti za koje po Zakonu o uređenju prostora i građenju nije potrebna građevinska dozvola: (površine do 50m2 bruto: 95,43 KM, neto: 70,00 KM; 50-100m2 bruto: 122,70 KM, neto: 90,00 KM; preko 100m2 bruto: 149,96 KM, neto: 110,00 KM); ZA SVE VRSTE I VELIČINE OBJEKTA TROŠKOVI RADA ORGANA UPRAVE IZNOSE 40,00 KM. Troškovi izrade stručnog mišljenja i urbanističko tehničkih uslova (samo za individualne, stambene i stambeno-poslovne objekte bruto građevinske površine do 400 m2, kao i objekte za koje prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju nije potrebna građevinska dozvola,ako stranka povjeri izradu stručnog mišljenja i urbanističko tehničkih uslova Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunlne poslove) 562-001-00000015-13 Prima: Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Lična karta (broj i mjesto izdavanja)
Adresa stanovanja
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi Pravno lice koje ima licencu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova ili Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Original
Kopija katastarskog plana Republička uprava za geodetske imovinskopravne poslove Original ili kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Dokaz o legalnosti postojećeg objekta (ako je riječ o dogradnji, nadogradnji ili promjeni namjene postojećeg objekta Odjeljenje nadležno sa poslove građenja Kopija
Opis objekta Podnosioc zahtjeva Original
Saglasnost na lokaciju objekta predviđenu urbanističko-tehničkim uslovima (ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima) Komunalna preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom ili javna preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom Original ili kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma o saradnji sa javnim komunalnim preduzećima (plaća se naknada)
Potpisane izjave vlasnika susjednih objekata i parcela Notar Original
Idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekte za koje prema odredbama Zakona nije potrebna građevinska dozvola. Pravno lice koje ima licencu za izradu projektne dokumentacije/Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Original
Dokaz o uplati Opštinske administrativne takse Opština Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>