VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uvjerenjem se potvrđuju određene činjenice iz službene evidencije nadležnog organa na zahtjev stranke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 159, 160 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje uvjerenja 5 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnošenja zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
List nepokretnosti ( npr. za uslovnost objekata) Nadležni organ Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Rješenje o pravu svojine na građevinskom zemljištu (npr. Kad se izdaje uvjerenje o plaćanju troškova rente i građevinskog zemljišta) Republička uprava za geodetske, imovinsko pravne poslove Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Rješenje o nasljeđivanju (ako se izdaju potvrde o plaćanju za nekoga ko je umro) Osnovni sud Kopija
Ovdje se ponekad traže određene vrste dokumenata, koje su različite u zavisnosi od toga za šta se izdaje uvjerenje Ako određeni dokument koji se traži izdaje Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, onda se on pribavlja na osnovu sporazuma  (naknada se plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Istog dana, a najkasnije u roku od 5 dana (ako postoji potreba izlaska na teren i utvrđivanja dodatnih činjenica 10 dana)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>