VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prenošenje vanjskog oblika projektovaog objekta na teren u okviru građevinske parcele.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o uređenju prostora i građenju, član 138 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Građevinska taksa Za poslovne objekte 90 KM, za stambene i stambeno-poslovne objekte 40 KM i za ostale objekte 20 KM 562-001-00000015-13 i taksenom markicom Prima: Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Projektna dokumentacija Pravno lice koje ima licencu za izdavanje projekte dokumentacije Original
Stručno misljenje i urbanističko-tehnički uslovi Pravno lice koje ima licencu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova ili Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Uplatnice o obračunatim troškovima Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>