VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se investitoru daje uporebna dozvola koja mu omogućava korištenje već izgrađenog objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 140, 142 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe, član 7 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 100/13); Odluka o postupku organizacije i sprovođenju tehničkog pregleda i načinu utvrđivanja i izračunavanja cijene troškova tehničkog pregleda izgrađenih objekata, član 10, 11, 12 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 6/14) Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postupku, organizaciji i sprovođenjeu tehničkog pregleda i načinu utvrđivanja i izračunavanja cijene troškova tehničkog pregleda izgrađenih objekata, član 1, 2, 3 i 4 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj 4/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 20 KM Taksena markica
Bruto trškovi tehničkog pregleda (od 0,10% do 0,20% bruto troškova ide Opštini Sokolac) Zavisi od vrte objekta koji je predmet tehničkog pregleda (obračunavaju se po kvadratu korisne površine objekta) 562-001-00000015-13 Prima: Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Projektna dokumentacija Pravno lice koje ima licencu za izdavanje projekte dokumentacije Original
Dokaz o izvršenom snimanju objekta Republička uprava za geodetske, imovinsko pravne poslove Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Uplatnice o obračunatim troškovima Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana od dostavljanja izvještaja komisje za tehnički pregled
OBAVJEŠTENJE Iznosi bruto troškova tehničkog pregleda su propisani članovima 1, 2, 3 i 4 Odluke o izmjeni i dopuni odluke o postupku, organizaciji i sprovođenju tehničkog pregleda i načinu utvrđivanja i izračunavanja cijene troškova tehničkog pregleda izgrađenih objekata (Službene novine Grada istočno Sarajevo broj: 4/16)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>