VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se mijenja namjena objekta, tako sto se stambeno-poslovna zgrada pretvara u poslovnu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 250 (Službeni glasnik Republike Srpkse broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 151, 152 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu na području Opštine Sokolac, član 41, 42 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14); Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Opštine Sokolac, član 1, 2 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 4/16); Odluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, član 4 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za finansiranje poslova premjera i uspostavljanje katastra nekretnina 0,30% od predračunske vrijednosti građevinskih radova 555-007-00225176-43 Prima: Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Banja Luka
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Naknada za rentu 10 KM/m2 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722412; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi Pravno lice koje ima licencu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova ili Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Projekat izvedenog stanja izgrađenog objekta (dva primjerka) Pravno lice koje ima licencu za izradu projektno-tehničke dokumentacije Original
Dokaz o vlasništvu Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Protivpožarna saglasnost Ministarstvo unutrašnjih poslova CJB Pale Kopija
Lokacijski uslovi Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Izvještaj o kontroli-reviziji projektne dokumentacije Prvno lice koje ima licencu za reviziju projekata Original
Uplatnice o obračunatim troškovima Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>