VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se investitoru utvrđuje visina nakande za rentu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 73, 74 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Odluka skupštine opštine o utvrđivanju obaveze nanadnog plaćanja rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, član Cijela odluka (Službene novine Grada Istočno sarajevo broj: 2/6); Zaključak skupštine opštine Sokolac , član Cijeli zaključak (Službene novine Grada Istočno sarajevo broj: 12/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Renta 5 KM za stambeni prostor, 10 KM za poslovni prostor 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722412; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv prvnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Projektna dokumentacija Pravno lice koje ima licencu za izdavanje projekte dokumentacije Original
List nepokretnosti Republička uprava za geodetske ,imovinsko pravne poslove Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Uvjerenje da stara katastarska čestica odgovara novoj Republička uprava za geodetske, imovinsko pravne poslove Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Do trajanja skupštinske odluke
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 8 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>