VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se daje investitoru naknadna građevinska dozbvola za već izgrađenu poslovnu zgradu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 73, 127, 160, 161, 162 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu na području Opštine Sokolac, član 41, 42 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14); Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Opštine Sokolac, član 1, 2 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 4/16); Odluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, član 4 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za finansiranje poslova premjera i uspostavljanje katastra nekretnina 0,30% od predračunske vrijednosti građevinskih radova 555-007-00225176-43 Prima: Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Banja Luka
Građevinska taksa 0,30 % od predračunske vrijednosti svih radova iz projekta 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Naknada za jednokratnu rentu 1. zona: 6% od konačne cijene; 2. zona: 5 % od konačne cijene; 3. zona: 4% od konačne cijene; 4. zona: 3% od konačne cijene; 5. zona: 2% od konačne cijene; 6. zona: 1% od konačne cijene (Odlika o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Opštine Sokolac) 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722412; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta 1. zona: 16,50 KM; 2.zona: 12,40 KM; 3. zona: 8,30 KM; 4. zona: 5,20 KM; 5. zona: 4,10 KM; 6. zona: 2,10 KM (samo za građenje objekata u zoni građevinskog zemljišta, izvan zone se ne plaća naknada). 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722411; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telfon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosiova zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi Pravno lice sa licencom za izradu urbanističko-tehničkih uslova ili Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Original
Geodetski snimak situacije stvarno izvedenog stanja izgrađenog objekta Pravno ili fizičko lice koje ima licencu za izradu takve dokumentacije Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (plaća se naknada)
Dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem će se graditi Republička uprava za imovinske geodetsko pravne poslove Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (plaća se naknada)
Projektna dokumentacija izvedenog stanja izgrađenog objekta Pravno lice sa licencom za izdavanje projektne dokumentacije Original
Zapisnik o izvršenom vještačenju o tehničkoj ispravnosti, stabilnosti i kvalitetu građenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta Pravno lice koje ima licencu za izradu projektno-tehničke dokumentacije Original
Elektroenergetska saglasnost ZP Elektrodistribucja, AD Pale Kopija Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Mješoviti Holding ,,ERS,, – MP a.d. Trebinje – ZP ,,Elektrodistribucija,, a.d. Pale
Poljoprivredna saglasnost Odjeljenje za privredu i finansije Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se plaća)
Uplatnice o obračunatim troškovima Banka ili pošta Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>