VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se daje investitoru naknadna građevinska dozbvola za legalizaciju objekata..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 151 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Aerofotogrametrijski snimak, ako je izvršeno za područje lokalne samouprave do 1980. godine Republička uprava za geodetske ,imovinsko pravne poslove Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske, imovinsko pravne poslove
Evidencija nadležnih organa, ukoliko je objekat evidentiran Republička uprava za geodetske ,imovinsko pravne poslove Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske, imovinsko pravne poslove
Kupoprodajni ugovor zaključen do tog perioda Osnovni sud Original
Drugi dokazi na osnovu kojih se može utvrditi da je objekat izgrađen do kraja 1980
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE  Ne dostavljaju se svi dokumenti navedeni u potrebnoj dokumentaciji.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>