VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Papić, Stručni saradnik za stambene odnose i građevinarstvo
Telefon: 057/448-713 – Lokal 107
E-mail: biljanap1969@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se daje investitoru građevinska dozvola za građenje porodične stambene zgrade, poslovne zgrade, poslovno-proizvodne zgrade, za građenje zgrade bruto građevinske površine veće od 400 m2.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o uređenju prostora i građenju, član 73, 127 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40/13); Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu na području Opštine Sokolac, član 41, 42 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14); Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Opštine Sokolac, član 1, 2 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 4/16); Odluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, član 4 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 12/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za finansiranje poslova premjera i uspostavljanje katastra nekretnina 0,30 % od predračunske vrijednosti građevinskih radova 555-007-00225176-43 Prima: Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Banja Luka
Građevinska taksa 0,30 % od predračunske vrijednosti svih radova iz projekta 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722121; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Naknada za jednokratnu rentu 1. zona: 6% od konačne cijene; 2. zona: 5 % od konačne cijene; 3. zona: 4% od konačne cijene; 4. zona: 3% od konačne cijene; 5. zona: 2% od konačne cijene; 6. zona: 1% od konačne cijene (Odlika o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Opštine Sokolac) 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722412; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta 1. zona: 16,50 KM; 2.zona: 12,40 KM; 3. zona: 8,30 KM; 4. zona: 5,20 KM; 5. zona: 4,10 KM; 6. zona: 2,10 KM (samo za građenje objekata u zoni građevinskog zemljišta, izvan zone se ne plaća naknada). 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722411; budž.org. 9999999; prima. Opština Sokolac-budžet
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime oca
Jmb/Jib
Broj lične karte
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon/Kontakt osoba
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi (za sve vrste objekata) Pravno lice sa licencom za izradu urbanističko-tehničkih uslova ili Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno kmunalne poslove Original
Dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem će se graditi (za sve vrste objekata) Republička uprava za geodetsko imovinske pravne poslove Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (naknada se plaća)
Projektna dokumentacija (za sve vrste objekata) Pravno lice sa licencom za izdavanje projektne dokumentacije Original
Poljoprivredna saglasnost (za sve vrste objekata) Odjeljenje za privredu i finansije Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Načelna saglasnost na lokaciju (samo za stambene objekte) JP Vodovod i kanalizacije „Vrelo Bioštica“ Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa JKP VIK ,,Vrelo Bioštica,, a.d. Sokolac (naknada se plaća)
Načelna saglasnost na lokaciju (za sve vrste objekata) ZP Elektrodistribucija AD Pale Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Mješoviti Holding ,,ERS,, MP a.d. Trebinje – ZP ,,Elektrodistribucija,, a.d. Pale (plaća se naknada)
Načelna saglasnost na lokaciju (samo za stambene objekte) M:tel Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa M:tel a.d. Banjaluka (ne plaća se naknada)
Uplatnice o obračunatim troškovima Banka ili pošta Ovjerena kopija
Lokacijski uslovi (za poslovne, poslovno-proizvodne i objekte bruto graševinske površine veće od 400 m2) Odjeljenje za prostorno uređenje Original Pribavljanje po službenoj dužnosti (ne plaća se naknada)
Izvještaj o kontroli (reviziji) projekta (za poslovne, poslovno-proizvodne i objekte bruto građevinske površine veće od 400m2) Pravno lice sa licencom za reviziju projekte dokumentacije Original
Protivpožarna saglasnost (za poslovne i poslovno-proizvodne objekete) MUP, CJB Pale Original ili kopija
Vodoprivredna dozvola (samo za poslovno-proizvodne objekte) JU ,,Vode Srpske,, Bijeljina Kopija
Ekološka dozvola (samo za poslovno-proizvodne objekte) Odjeljenje za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno komunalne poslove Grada Istočno Sarajevo Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>