VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za privredu i finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu i društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Obrad Ećimović, Samostalni stručni saradnih za privatno preduzetništvo/Branka Janković, Viši stručni saradnik za privatno preduzetništvo
Telefon: 057/448-712 – Lokal 113
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se preduzetnicima u pripremi ostavlja rok od godinu dana da, ukoliko nema poslovnog prostora ili stredstava za rad, izvrši pripremne radnje za obavljanje preduzetničke djelatnosti. Nakon obezbjeđenja uslova preduzetnik u pripremi je ovlašten da podnese zahtjev za osnivanje preduzetničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zanatsko-preduzetničkom postupku, član 23 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 117/11, 121/12, 67/13; Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, član Cijela uredba (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/13, 39/13); Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika, član Cijeli pravilnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 53/14); Uredba o preduzetničkim djelatnostima, član 2, 3, 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa prebivališta ili boravišta
Stručna sprema
Zanimanje
Kontakt telefon
Puno poslovno ime
Skraćeno poslovno ime
Pretežna djelatnost (šifra i naziv)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca