VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branka Pejović, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje porodične civilne invalidnine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, član 3, 8, 9, 24 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 25/93, 34/07, 60/07, 111/09, 118/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Rješenje o priznatom statusu (za umrlo lice) Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
Izvod iz MKU ili potvrda o smrti Odjeljenje za opštu upravu, matičar/Zdravstvena ustanova Original
Izvod iz matične knjige vjenčanih (za bračnog supružnika umrlog lica) Ministarstvo unutrašnjih poslova Original
Izvod iz MKR (za djecu) Odjeljenje za opštu upravu, mtičar Original
Uvjerenja o redovnom školovanju Nadležna obrazovna ustanova Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 25 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok posrtoje zakonski uslovi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>