VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branka Pejović, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Korisnik porodične invalidnine, ratni vojni invalid, demobilisani borac, CŽR i član porodice koji ne mogu biti osigurani po drugom osnovu stiču pravo na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, član 87 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12, 40/12); Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, član 24 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 24/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Jmb
Broj lične karte
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izjava o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original
Uvjerenje o vlasništvu i posjedu Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Original Pribavljanje na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (plaća se naknada)
Uvjerenje poreske uprave Poreska uprava Original
Uvjerenje fonda PIO Fond PIO Original
Uvjerenje zavoda za zapošljavanje Zavod za zapošljavanje Original
Rješenje o statusu i pravima Odjeljenje za opštu upravu Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti (naknada se ne plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok postoje zakonom propisani uslovi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>