VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Branka Pejović, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu i civilnu zaštitu
Telefon: 057/448-712 – Lokal 116
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zavisno o zahtjeva stranke, na osnovu rješenja stiče se pravo na isplatu za liječenje, troškove sahrane i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, član 1 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12, 40/12); Odluka o dopunskim pravima porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, član 15 (Službene novine grada Istočno Sarajevo broj: 5/13, 8/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) i prezime
Status (PPB, RVI, borac)
Jmb
Broj lične karte
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o statusu lica po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata RS Odjeljenje za opštu upravu, odsjek za boračko-invalidsku zaštitu Kopija
Izvod iz MKU (za umrlo lice) Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili kopija
Račun pogrebne opreme za umrlo lice Pogrebno društvo Original
Medicinska dokumentacija o liječenju i račun za troškove liječenja (kad se zahtjev odnosi na troškove liječenja) Zdravstvena ustanova Original
Lista o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original
Dokaz o visini primanja članova porodičnog domaćinstva Ustanove ili firme u kojoj su članovi domaćinstva u radnom odnosu Original
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Kopija
Aktuelni tekući račun banke Banka Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE (ispalata za liječenje, troškovi sahrane i druge jednokratne pomoći)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do ispalte novčane naknade
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>