VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenjem se podnosiocu zahtjeva mijenja lično ime.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 80/07, 50/10); Zakon o ličnom imenu, član 9 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 27/93); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ličnom imenu, član 1 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 15/00).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 15 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Jmb
Broj lične krte
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKD Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da se ne radi o licu koje mijenja lično ime radi izbjegavanja zakonskih obaveza Uprava prihoda, Centar za socjalni rad Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o vlasništvu i posjedu Republička uprava za geodetske imovinsko pravne poslove Ovjerena kopija
Uvjerenje kojim se potvrđuje da nije podignuta optužnica koja se stupila na pravnu snagu Okružni sud Istočno Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje policijske stanice da lice ne prolazi kroz kaznenu evidenciju Policijska stanica po mjestu rođenja Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu na području opštine Sokolac Ministarstvo unutrašnjih poslova Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>