VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva mijenja državljanstvo Federacije BiH i sriče državljanstvo RS.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 80/07, 50/10); Zakon o državljanstvu RS, član 37 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 59/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Jmb
Broj lične karte
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKD Federacije BiH Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu na području opštine Sokolac sa naznakom da je lice prijavljeno prije 01.01.1998. Policijska stanica Sokolac Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da lice nije upisano u MKD opštine Sokolac Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova, po rođenju Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE (kada rješenje donosi opštinska uprava, za lica koja su imala prijavljeno prebivalište na području opštine do 01.01.1998. godine)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>