VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Kalkan, Samostalni stručni saradnik za upravno-pravno rješavanje statusnih stanja građana
Telefon: 057/448-712
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosilac zahtjeva koji vodi porijeklo iz opštine Sokolac upisuje se u MKR i MKD.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem upravnom postupku, član 190 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o državljanstvu BiH, član 4 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 30/96); Uputstvo o naknadnom upisu u MKR lica koja su stekla državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu RBiH, član 2 (Službeni glasnik BiH broj: 27/00, 57/09).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj lične karte
Jmb
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR druge bivše Republike Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKD druge bivše Republike Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKD RS BiH za oba roditelja Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKV za roditelje Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da lice nije upisano u MKD opštine Sokolac Odjeljenje za opštu upravu, matičar Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca