VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ranka Šiljegović, Matičar /Svjetlana Babović, Matičar
Telefon: 057/448-712 – Lokal 124
E-mail: maticar@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanjem uvjerenja o državljanstvu stranka rješava statusna pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu, član 35 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 59/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član Cijelo uputstvo (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/10); Odluka o opštinskim administrativnim taksama, član 2 (Službene novine grada Istočno Sarajevo broj: 22/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na uvjerenje 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta/Pasoš/Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Istog dana, a najkasnije u roku od 5 dana
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA