VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ranka Šiljegović, Matičar /Svjetlana Babović, Matičar
Telefon: 057/448-712 – Lokal 124
E-mail: maticar@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješavanje statusnih pitanja lica koja su upisana u MK u drugoj državi, upisom istih u matične knjige u Republici Srpskoj.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjima, član 48 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/09); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član Stav 110, 149, 163 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Inostrani izvod iz MKR (ako je upitanju upis u MKR)/Inostrani izvod iz MKV (ako je upitanju upis u matičnu knjigz vjenčanih/MKU (ako je upitanju upis u matičnu knjigu umrlih) Odjeljenje za opštu upravu Original
Obavještenje o prebivalištu za roditelje (ako je upitanju upis u MKR) CIPS Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za roditelje (ako je upitanju upis u MKR)/ Uvjerenje o državljanstvu umrlog (ako je upitanju upis u MKU)/Uvjerenje o državljanstvu mladenaca (ako je upitau upis u MKV) Odjeljenje za opštu upravu Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretnju (za upis u MKR i MKV) Ministarstvo unutrašnjih poslova Original
Uvjerenje da lice nije upisano u knjigu vjenčanih po mjestu prebuvališta (ako jedan od bračnih supružnuka ima drugo prebivalište)- za MKV Odjeljenje za opštu upravu Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA