VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za opštu upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opšta uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ranka Šiljegović, Matičar /Svjetlana Babović, Matičar
Telefon: 057/448-712 – Lokal 124
E-mail: maticar@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upisom u MKU konstatuje se smrt.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjima, član 26 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 111/09); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, Stav 160 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 50/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova Original
Izvod iz matične knjige rođenih Odjeljenje za opštu upravu Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Odjeljenje za opštu upravu Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je umrli bio u braku) Odjeljenje za opštu upravu Original ili Ovjerena kopija
Obavještenje o prebivalištu CIPS Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah
OBAVJEŠTENJE Zahtjev se podnosi usmeno.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA