VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Odjeljenje za lokalni razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za poljoprivredu
DJELATNOST(I) Razvoj, preduzetništvo, poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slaviša Knežević, Viši stručni saradnik za oblast poljoprivrede
Telefon: 057/448-712 – lokal 115
E-mail: slavisa.knezevic@opstinasokolac.net

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Na osnovu sporazuma sa Republikom Srpskom, Opštinom Sokolac i Srpskim šumama postiže se obeštećenje oštećenog.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o opštem uprvnom postupku, član 105 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/02, 87/07, 50/10); Zakon o lovstvu, član 60 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 60/09), Odluka o visini i načinu plaćanja troškova rada komisije za procjenu šteta od zakonom zaštićene divljači (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj 18/16.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Troškovi postupka 120 KM 562-001-80345539-02 Vr.prih.: 722121; prima. Javni prihodi Opštine Sokolac
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Jmb/Jib
Kratak opis štete
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta Ministarstvo unutrašnjih poslova Na uvid
Broj žiro računa Banka Kopija
Pasoš životinje (ako je šteta pričinjena životinji) ili posjedovni list (ako je šteta pričinjena npr. voćnjaku) Veterinarska stanica/Katastar Kopija Posjedovni list (ako je potreban) pribavlja se na osnovu sporazuma sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove (nakanda se plaća)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Rok od 10 dana za dostavljanje Sporazuma kojim se utvrdjuje iznos pričinjene štete obveznicima naknade štete
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>