VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Stručna služba kabineta načelnika
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za finansije i budžet
DJELATNOST(I) Poslovi opštinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Močević, Stručni saradnik za pravne posove
Telefon: 057/448-712 – Lokal 117
E-mail: osokolac@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pružanje jednokratne novčane pomoći građanima..
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o lokalnoj samoupravi, član 43 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13); Zakon o budžetskom sistemu RS, član 43 (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 121/12, 52/14); Statut opštine Sokolac, član 60 (Službene novine Grada Istočno Sarajevo broj: 10/05, 34/07, 06/10, 05/13, 03/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
JMBG
Broj lične karte
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naznaka za koju svrhu se traži jednokratna novčana pomoć
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Dokumentacija
NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT IZDAJE FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original
Tekući račun Banka Ovjerena kopija
Određen dokumet zavisno od toga za sta se novčana pomoć traži, npr. medicinska dokumentacija, račun od struje i sl. Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana (isplata zavisno od raspoloživih sredstava za tu namjenu)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca <Преузимање обрасца>